24   -   :

:

" " , " , " 24" , ..

: 24   " "

äùø éùé éåöà åðú÷ì áîôâéðéí
äùø éùé éåöà åðú÷ì áîôâéðéí

îúééòõ òí àðùé áéú äâøé
îúééòõ òí àðùé áéú äâøé"ù åîàáèçéå

äçìéè ìòùåú àçåøä ôðä åìçëåú ìëåçåú äîùèøä ùéçìöåäå
äçìéè ìòùåú àçåøä ôðä åìçëåú ìëåçåú äîùèøä ùéçìöåäå

ðîìèéí áàéîä ìúåê äáéú
ðîìèéí áàéîä ìúåê äáéú

îöéöéí îäîøôñú äàí ëåçåú äîùèøä ëáø äâéòå ìçìöí
îöéöéí îäîøôñú äàí ëåçåú äîùèøä ëáø äâéòå ìçìöí

äøëá ùì äùø àìé éùé îçåìõ îäùèç ìàçø ùôåðö'ø
äøëá ùì äùø àìé éùé îçåìõ îäùèç ìàçø ùôåðö'ø

äøëá ùì äùø àìé éùé ðîìè îäùèç
äøëá ùì äùø àìé éùé ðîìè îäùèç

ëåçåú äîùèøä åäîôâéðéí áëðéñä ìáéú äâøé
ëåçåú äîùèøä åäîôâéðéí áëðéñä ìáéú äâøé"ù àìéùéá îîðå ðîìè äùø éùé

" 24"

(, ) (24 ) 050-818-2424:

:
1. 24-5-2010 23:38
*
2. 25-5-2010 00:05
*
'
3. 25-5-2010 07:54
*
1- "
2-
3- !
4- ????
4. 25-5-2010 11:10
*
" .
(" ). .
5. 25-5-2010 11:18
* "
6. 27-5-2010 16:01
*
7. 31-5-2010 15:54
*
. .
 
:
:
:
    24   -   :
| | | |