24   -    ' '

' '

' ' " * " .

: '   ' "

 

' ' ' ' , ' ' ' ' .

"     – , , , " , " ' ' , " ' ' .

" ' " " ".

  "  ' ' " . .

...


äøá îøãëé çàîé ùìéè
äøá îøãëé çàîé ùìéè"à - îðäì ú"ú áéú éåñó ÷øéú îìàëéäøá îàéø ããåï ùìéè
äøá îàéø ããåï ùìéè"à - îðë"ì îåñãåú 'îàéø òéðééí' ÷øéú ñôø

äøá çáéá çåãéãä ùìéè
äøá çáéá çåãéãä ùìéè"à - îô÷ç îùøã äçéðåê

úìîéãé äú
úìîéãé äú"ú î÷ùéáéí áù÷é÷ä

äøá çâé àæø÷ ùìéè
äøá çâé àæø÷ ùìéè"à îåñø äùéòåø


äøá çééí ñáàâ ùìéè
äøá çééí ñáàâ ùìéè"à (îéîéï) åäøá ùîòåï ëäï ùìéè"à îô÷çé îòééï äçéðåê äúåøðé.
äøá ãï àøéä ùìéè
äøá ãï àøéä ùìéè"à - îðäì ú"ú îàéø òéðééí ÷øéú ñôøäøá ò÷éáà òîøí ùìéè
äøá ò÷éáà òîøí ùìéè"à - îðçä åîãøéê îåøéí øùú îòééï äçéðåê äúåøðé
" 24"

(, ) (24 ) 050-818-2424:

:
1. ! 17-4-2010 20:17
*
2. 18-4-2010 11:18
*
"
3. 18-4-2010 13:08
*
" ..
4. 18-4-2010 13:24
*
. '
5. ? 18-4-2010 15:08
*
6. 18-4-2010 16:28
*
..
7. 18-4-2010 16:28
*
..
8. ... 18-4-2010 16:34
*
9. 18-4-2010 19:25
*
"

"
10. 19-4-2010 09:14
*
" "
.
11. !!! 19-4-2010 23:03
*
. " .
12. .. 20-4-2010 11:14
*
3...
13. ""? ! 21-4-2010 08:57
* 12
14. " 22-4-2010 23:11
*
" ""

"
15. 22-6-2010 22:27
*
16. 19-2-2011 22:15
*
( )
17. 11-6-2011 21:19
*
18. 1 11-6-2011 21:25
*
19. 13 9-4-2012 00:44
*
20. 5-6-2012 09:07
* "
" . " . " .
21. ? 29-6-2012 18:08
* ?
 
:
:
:
    24   -    ' '
| | | |