24   -    "
: - "

"

" , . " .

:  - " 24"    " "
** ? **

ç
ç"ë éò÷á îøâé - îðë"ì ñéòú ù"ñ

îéîéï ìùîàì: àìé éùé éå
îéîéï ìùîàì: àìé éùé éå"ø äúðåòä, àøéàì àèéàñ ùø äú÷ùåøú, äùø îùåìí ðäøé

äùø îùåìí ðäøé
äùø îùåìí ðäøé


 äùø éöç÷ ëäï
äùø éöç÷ ëäï

îéîéï ìùîàì: ç
îéîéï ìùîàì: ç"ë éò÷á îøâé, äùø éöç÷ ëäï, äùø àìé éùé, àøéàì àèéàñ, äùø îùåìí ðäøé

îàéø áø îîøëæ äòðééðéí, òí àìé éùé åîùåìí ðäøé
îàéø áø îîøëæ äòðééðéí, òí àìé éùé åîùåìí ðäøé
(, ) (24 ) 050-818-2424:
2. 25-1-2009 15:20
*
.
1. '' ------------- -------------- 25-1-2009 13:18
* ''
!" - !http://www.f2h.co.il/1868898558

 
:
:
:
:
24   -    "

-
  : -
| " "
 
  :
| " "
 
  : '' -
| " "
 
  " -
| " "
 
  ' " -
| ' "
 
  : -
| " "
 
  " " -
| " "
 
  -
| " "
 
  : " - "
| ' "
 
  " ' ' -
| " "
 

| | |