24   -    " "
: - 24

" "

" " , " " " , " 24" .

:   " 24"    " "
** **

äøá òîåñ îéøá îøàùé ëåìì áøñìá áòîðåàì åî
äøá òîåñ îéøá îøàùé ëåìì áøñìá áòîðåàì åî"àñéøé òîðåàì" áøçåáä ùì òéøàñéøé òîðåàì áøé÷åã áøçåáä ùì òéø
àñéøé òîðåàì áøé÷åã áøçåáä ùì òéø

øáðé òîðåàì äøá áøìá åäøá áéèåï òì ëúôé ä÷äì
øáðé òîðåàì äøá áøìá åäøá áéèåï òì ëúôé ä÷äì

äøá áøìá îøáðé òîðåàì ðéùà òì ëôééí
äøá áøìá îøáðé òîðåàì ðéùà òì ëôééí

îøï äâøàé
îøï äâøàé"ì ùèééðîï îáøê àú ä÷äì îçìåï áéúå


äøá áåøðùèééï îøàùé ëåìì áøñìá áòîðåàì åî
äøá áåøðùèééï îøàùé ëåìì áøñìá áòîðåàì åî"àñéøé òîðåàì" îúáøê àöì äâøàé"ì ùèééðîï

äøá òîåñ îéøá îøàùé ëåìì áøñìá áòîðåàì åî
äøá òîåñ îéøá îøàùé ëåìì áøñìá áòîðåàì åî"àñéøé òîðåàì" îúáøê àöì äâøàé"ì ùèééðîï

äøá áøìá øáä äàùëðæé ùì òîðåàì îúáøê àöì äâøàé
äøá áøìá øáä äàùëðæé ùì òîðåàì îúáøê àöì äâøàé"ì ùèééðîï


äøá àìîìéç î
äøá àìîìéç î"àñéøé òîðåàì" îúáøê àöì äâøàé"ì ùèééðîï

áðå ùì äøá ÷øéîåìåáñ÷é î
áðå ùì äøá ÷øéîåìåáñ÷é î"àñéøé òîðåàì" îúáøê àöì äâøàé"ì ùèééðîï
(, ) (24 ) 050-818-2424:
4. 29-6-2010 15:36
*
. . " .
3. 29-6-2010 15:30
*
. . .
2. 28-6-2010 01:24
*
.

? " ? ".

: ?

' ' . " : - ".

.

" " ".

?

". . " " . . . !


. . ' '.

" : " - .
1. 28-6-2010 00:24
*
 
:
:
:
:
24   -    " "

-
  ! -
| " "
 
  -
| '''''''
 
  -
| " "
 
  :
| " "
 
  : -
| " "
 
  : -
| ' "
 
  :
| ' "
 
  : -
| " "
 
  : 4 -
| ' "
 
  : -
| " "
 

| | |