24   -   : " " "
: - 24

: " " "

" " " " ", " 24" ..

:   " 24"    " "
** **

" " " " " " ", : , , , , .

" 24" ...

àá äëìä äôåñ÷ äâãåì äøá éò÷á éåñó ùìéè
àá äëìä äôåñ÷ äâãåì äøá éò÷á éåñó ùìéè"à áçúéîú äúðàéí

àá äçúï äøä
àá äçúï äøä"â àáøäí ááéàï ùìéè"à áçúéîú äúðàéí

äâàåï äøá àäøåï éøçé ùìéè
äâàåï äøá àäøåï éøçé ùìéè"à

àç äëìä äøä
àç äëìä äøä"â òåáãéä éåñó ùìéè"à

áçåøé éùéáú øéðú äúåøä
áçåøé éùéáú øéðú äúåøä

àá äëìä äøä
àá äëìä äøä"â éò÷á éåñó ùìéè"à

ãåã äëìä äøä
ãåã äëìä äøä"â ùîòåï áï çîå ùìéè"à

éåàá ììåí î
éåàá ììåí î"ðåòø ëäìëä"... åéåñó éîéðé îðë"ì áã"õ "éùà áøëä"

äçúï äîàåùø åääåøéí
äçúï äîàåùø åääåøéí


äçúï éçã òí çîéå...
äçúï éçã òí çîéå...

äøä
äøä"â àäøåï éøçé åàáé äëìä


ãåã äëìä åàáé äëìä...
ãåã äëìä åàáé äëìä...

àáé äçúï
àáé äçúï


äçúï äîàåùø...
äçúï äîàåùø...


äøá éùøàì îàéø ÷åôîï îøàùé
äøá éùøàì îàéø ÷åôîï îøàùé "ðèåøé ÷øúà"...

äî÷åáì äöãé÷ äøá áðéäå ùîåàìé ùìéè
äî÷åáì äöãé÷ äøá áðéäå ùîåàìé ùìéè"à åàáé äëìä

ø÷ áùîçåú....
ø÷ áùîçåú....


ìçééí åìáøëä...
ìçééí åìáøëä...ãåã äëìä äøä
ãåã äëìä äøä"â ãåã éåñó ùìéè"àîæì èåá...
îæì èåá...îæì èåá...
îæì èåá...
äàçéí ä÷ãåùéí...
äàçéí ä÷ãåùéí...áøé÷åã ùì ùîçä...
áøé÷åã ùì ùîçä...


éåñé ôå÷ñ ðòîã ìúîåðä...
éåñé ôå÷ñ ðòîã ìúîåðä...

àç äëìä [ãåáø ùëåðú ùîòåï äöãé÷] éäåðúï éåñó
àç äëìä [ãåáø ùëåðú ùîòåï äöãé÷] éäåðúï éåñó
(, ) (24 ) 050-818-2424:
12. " ". 13-6-2010 23:06
*
!

" .

.

.
!!
11. 2-6-2010 01:26
*
......
10. 31-5-2010 16:23
*
' !
9. 28-5-2010 15:58
* "
" " .
( )
8. 28-5-2010 01:35
*
7. ?! 27-5-2010 23:50
*
6. .... 27-5-2010 23:49
*
5. " 27-5-2010 14:01
*
.
4. 27-5-2010 11:48
*
3. ? 27-5-2010 10:30
*
2. 27-5-2010 09:21
*
1. 27-5-2010 09:16
*
". ...
 
:
:
:
:
24   -   : " " "

-
  ! -
| " "
 
  -
| '''''''
 
  -
| " "
 
  :
| " "
 
  : -
| " "
 
  : -
| ' "
 
  :
| ' "
 
  : -
| " "
 
  : 4 -
| ' "
 
  : -
| " "
 

| | |