24   -   :
: - 24

:

, " ' , 250 " ", " 24" ,

:   " 24"    ' "
** **

 09 ãåã îìê éùøàì çé å÷éí
09 ãåã îìê éùøàì çé å÷éí

01 äëìééæîøéí áòáåãúí
01 äëìééæîøéí áòáåãúí

02 éå"ø àâåãú äëìééæîøéí àá áåøùèééï
02 éå"ø àâåãú äëìééæîøéí àá áåøùèééï

03 äàéù åäðéâåðéí ø' àáøäí ùôø
03 äàéù åäðéâåðéí ø' àáøäí ùôø

04 ùéøä áöéáåø
04 ùéøä áöéáåø

05 ãåã îìê éùøàì çé å÷éí
05 ãåã îìê éùøàì çé å÷éí

05 éäììå áúåó å÷ìøðéè
05 éäììå áúåó å÷ìøðéè

06 àåø ùáòú äéîéí
06 àåø ùáòú äéîéí

07 ä÷ìøðéñè ãåã äìø
07 ä÷ìøðéñè ãåã äìø

08 çöåú ìéìä à÷åí ìäåãåú
08 çöåú ìéìä à÷åí ìäåãåú(, ) (24 ) 050-818-2424:
1. 22-5-2010 22:16
*
 
:
:
:
:
24   -   :

-
  : !
| " "
 
  : " "
| ' "
 
  ": - ""
| ' "
 
  : ' - ""
| ' "
 
  : - " "
| ' "
 
  :
| ' "
 
  : - , !
| " "
 
  :
| " "
 
  :
| ' "
 
  :
| ' "
 

| | |