24   -   : '

: '

" " , " 24" ..

:   " 24"    " "
** **

àáé çúï äáø îöååä äøá îàéø àãìø òí äàãîå
àáé çúï äáø îöååä äøá îàéø àãìø òí äàãîå"ø îìòìåá

àäøì'ä ñàîè òí éåñé âéì
àäøì'ä ñàîè òí éåñé âéì

äàãîå
äàãîå"ø îìòìåá áùîçä

äøá çééí ãá ùèøï, äøá çééí éäåãà ãééèù åäøá éùøàì äâø
äøá çééí ãá ùèøï, äøá çééí éäåãà ãééèù åäøá éùøàì äâø

äøá éùøàì äâø áùéøä áòú äùîçä
äøá éùøàì äâø áùéøä áòú äùîçä

äøá éùøàì äâø áùîçä. îàçåø ðøàä àáé çúï äáø îöåä äøá îàéø àãìø
äøá éùøàì äâø áùîçä. îàçåø ðøàä àáé çúï äáø îöåä äøá îàéø àãìø

éåñé âéì
éåñé âéì

ìééáìä ìéôñ÷ø, éòð÷é ãñ÷ì, çåðà ò÷ùèééï, îåéùé øåæðáøâ
ìééáìä ìéôñ÷ø, éòð÷é ãñ÷ì, çåðà ò÷ùèééï, îåéùé øåæðáøâ

îéîéï äøá îðçí àøñèø øàù éùéáú åéæ'ðéõ, äøá çééí éäåãà ãééèù åäàãîå
îéîéï äøá îðçí àøñèø øàù éùéáú åéæ'ðéõ, äøá çééí éäåãà ãééèù åäàãîå"ø îìòìåá

î÷äìú åéæ'ðéõ
î÷äìú åéæ'ðéõ(, ) (24 ) 050-818-2424:
6. "" 3-3-2015 23:19
*
!
5. 16-5-2010 22:58
*
"
4. 14-5-2010 17:15
* x1

3. 13-5-2010 22:43
*


'

'

"
"
" '
"2. 13-5-2010 14:12
*
1. 13-5-2010 03:52
*
???
 
:
:
:
:
24   -   : '

-
  : !
| " "
 
  : " "
| ' "
 
  ": - ""
| ' "
 
  : ' - ""
| ' "
 
  : - " "
| ' "
 
  :
| ' "
 
  : - , !
| " "
 
  :
| " "
 
  :
| ' "
 
  :
| ' "
 

| | |