24   -   : "
: - 24

: "

" " " 24" ..

:   " 24"    " "
** ? ? ..**

áñåã ùéç òí äàãîåø îôéñèáåøâ
áñåã ùéç òí äàãîåø îôéñèáåøâ

äàãîåø îîòìéõ áùîçä îàçåø ðøàä äøá àäøï éåñó åøðø àáé çúï äáø îöåä
äàãîåø îîòìéõ áùîçä îàçåø ðøàä äøá àäøï éåñó åøðø àáé çúï äáø îöåä

äàãîåø îôéñèáåøâ áùîçä
äàãîåø îôéñèáåøâ áùîçä

äàãîåø îôéñèáåøâ îàçì îæì èåá ìçúï äáø îöåä
äàãîåø îôéñèáåøâ îàçì îæì èåá ìçúï äáø îöåä

äâøç åøðø áàîéøú ãáøé úåøä
äâøç åøðø áàîéøú ãáøé úåøä

äâøç åøðø áùéøä áòú äùîçä
äâøç åøðø áùéøä áòú äùîçä
(, ) (24 ) 050-818-2424:
 
:
:
:
:
24   -   : "

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |