24   -   :
:

:

' " ' , , ' , ' , " , " 24" .

:   " 24"    " "
** ? ? ..**

' " ' , .

' ", ' ", " .

" 24" .

:
:

áàîéøú úé÷åï äëììé áöéåï ø' ðúï îáøñìá
áàîéøú úé÷åï äëììé áöéåï ø' ðúï îáøñìá

áñîåê ìöéåðå ä÷ãåù ùì äáòù"è áîòæéáåæ
áñîåê ìöéåðå ä÷ãåù ùì äáòù"è áîòæéáåæ

áùéòåø áöéåðå ùì ø' ðúï
áùéòåø áöéåðå ùì ø' ðúï

áúôéìä áöéåï ø' ðúï îáøñìá áòéø áøñìá
áúôéìä áöéåï ø' ðúï îáøñìá áòéø áøñìá

áúôéìä áöéåðå ùì ø' ìåé éöç÷ îáøãéèùåá
áúôéìä áöéåðå ùì ø' ìåé éöç÷ îáøãéèùåá

áúôéìä áöéåðå ùì ø' ìåé éöç÷ îáøãéèùåá1
áúôéìä áöéåðå ùì ø' ìåé éöç÷ îáøãéèùåá1

ááøëú ääáãìä áîåöàé äùáú áöéåï ø' ðçîï îáøñìá áàåîï
ááøëú ääáãìä áîåöàé äùáú áöéåï ø' ðçîï îáøñìá áàåîï

áìéîåã òí çñéãéå áöéåï ø' ðçîï áàåîï
áìéîåã òí çñéãéå áöéåï ø' ðçîï áàåîï(, ) (24 ) 050-818-2424:
5. 15-5-2012 00:18
*
"
4. !!!!!!!! 2-11-2010 03:50
*
!!!
3. 22-4-2010 19:33
*
" '
2. 20-4-2010 23:36
*
1. !!! 14-4-2010 16:10
*
!!!
 
:
:
:
:
24   -   :

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |