24   -    : "

: - 24

: "

" "" . .

:  - " 24"    " "
** ? ? ..**

. . " . .

, .

". " . " .

" . .

. . .

øáé éçéàì àáåçöéøà îáøê òì äòø÷
øáé éçéàì àáåçöéøà îáøê òì äòø÷

øáé éçéàì àáåçöéøà îúôìì òì ä÷äì ä÷ãåù
øáé éçéàì àáåçöéøà îúôìì òì ä÷äì ä÷ãåù

øáé éçéàì ä÷ãåù áñéåí äæåäø îáøê àú ä÷äì
øáé éçéàì ä÷ãåù áñéåí äæåäø îáøê àú ä÷äì

øáé éöç÷ àáåçöéøà ðåúï àú äôìàôåï ìàáéå ä÷ãåù åîãáø òí äúåøí äàìîåðé ùúøí òùø àìó ù''ç
øáé éöç÷ àáåçöéøà ðåúï àú äôìàôåï ìàáéå ä÷ãåù åîãáø òí äúåøí äàìîåðé ùúøí òùø àìó ù''ç

øáðå ä÷ãåù øáé éçéàì àáåçöéøà
øáðå ä÷ãåù øáé éçéàì àáåçöéøà

ùìåîé àæåìàé î÷áì áøëä îøáé éçéàì àáåçöéøà
ùìåîé àæåìàé î÷áì áøëä îøáé éçéàì àáåçöéøà

ùìåîé àæåìàé îùåçç òí äôééèï øáé øôàì çìôåï
ùìåîé àæåìàé îùåçç òí äôééèï øáé øôàì çìôåï

ùìåîé àæåìàé îùåçç òí øáé éöç÷ àáåçöéøà
ùìåîé àæåìàé îùåçç òí øáé éöç÷ àáåçöéøà

ùìè áøåëéí äáàéí ì÷äì äøçá áëðéñä ìàåìí
ùìè áøåëéí äáàéí ì÷äì äøçá áëðéñä ìàåìí

úîåðä ùì ááà ñàìé , øáðå äöãé÷ øáé éùøàì àáåçöéøà æéò''à
úîåðä ùì ááà ñàìé , øáðå äöãé÷ øáé éùøàì àáåçöéøà æéò''à

úîåðä ùì îøï àáéø éò÷á , øáðå äöãé÷ åäâãåì øáé éò÷á àáåçöéøà æéò''à
úîåðä ùì îøï àáéø éò÷á , øáðå äöãé÷ åäâãåì øáé éò÷á àáåçöéøà æéò''à(, ) (24 ) 050-818-2424:
19. 30-1-2010 20:38
*
18. ? 15-1-2010 08:33
*
17. 11-1-2010 03:27
*
????
16. 10-1-2010 22:53
*
. .
15. . 10-1-2010 22:33
* .
. .
14. 10 10-1-2010 16:00
*
- . .
13. 10-1-2010 03:25
*
..... ......
12. ! 10-1-2010 00:13
*
!!!
11. 5 -6 !!! 9-1-2010 22:14
*
5 6 . - . .
10. 9-1-2010 22:07
* .
- . .
9. =] 9-1-2010 21:43
* =]
!! !
!:)
8. !!! 9-1-2010 21:25
*
. . [ ].
7. .................... 9-1-2010 20:47
*
\"
.
\" .
6. ? 9-1-2010 19:08
*
5. ?? 9-1-2010 19:06
*
.
4. 9-1-2010 19:02
*
.
3. 9-1-2010 18:14
*
:
2. 8-1-2010 14:51
*
2424 .
1. 8-1-2010 14:51
*
2424 .
 
:
:
:
:
24   -    : "

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |