24   -   " " "
''  ''
: 24

" " "

() " " ( " " ")
" " ' ' .

:   " 24"    ' "
** **

äàãîå
äàãîå"ø áàîéøú ìçééí

áàîéøú ìçééí
áàîéøú ìçééí

äàãîå
äàãîå"ø áàîéøú úåøä

äàãîå
äàãîå"ø áñéôåøéí îáòì ääéìåìà

äàãîå
äàãîå"ø áòøéëú äùåìçï

äàãîå
äàãîå"ø áòøéëú äùåìçï

äàãîå
äàãîå"ø áòøéëú äùìçï

äàãîå
äàãîå"ø áøé÷åã

áøé÷åã
áøé÷åã

áøé÷åã2
áøé÷åã2

1äøä''÷ øáé çééí ùîåàì îçðèùéï æé''ò ðôèø áùðú úøò''å äéä ðéï äçåæä îìåáìéï áï àçø áï
1äøä''÷ øáé çééí ùîåàì îçðèùéï æé''ò ðôèø áùðú úøò''å äéä ðéï äçåæä îìåáìéï áï àçø áï(, ) (24 ) 050-818-2424:
2. 7-1-2010 10:47
*
1. 6-1-2010 12:13
*
 
:
:
:
:
24   -   " " "

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |