24   -   : " "

: " "

" " ' * " " " " , ..

:   " 24"    " "
** 2525 - **

áúôéìä òì úåøîé äàéâåã
áúôéìä òì úåøîé äàéâåã


äéìãéí äëäðéí áúôéìä òì ÷áø øçì îáçåõ
äéìãéí äëäðéí áúôéìä òì ÷áø øçì îáçåõ

äøä''ç àáøäí åñøîï äé''å áúôéìä òì úåîëé äàéâåã
äøä''ç àáøäí åñøîï äé''å áúôéìä òì úåîëé äàéâåã

äøä''ç àáøäí åñøîï äé''å áúôéìä òí äéìãéí òì úåîëé äàéâåã
äøä''ç àáøäí åñøîï äé''å áúôéìä òí äéìãéí òì úåîëé äàéâåã

éìãé äçîã áäâéòí ì÷áø øçì
éìãé äçîã áäâéòí ì÷áø øçì


éìãé äçîã áúôéìä òì ÷áø øçì
éìãé äçîã áúôéìä òì ÷áø øçì


éìãé äçîã áúôéìä òì ÷áø øçì
éìãé äçîã áúôéìä òì ÷áø øçì(, ) (24 ) 050-818-2424:
 
:
:
:
:
24   -   : " "

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |