24   -   

:

18 " ", , " " "" , , , , , .

:  - " 24"    ' "
** ? ? ..**

-   18 – –    " "

""   , 9  3 .

-250 , ,, , , , , , , , , , , .

, , , , , , , , , , , .

" " , , '

' ,  

 

:   - :

éçéàì ðäøé îôééè
éçéàì ðäøé îôééè

éðéá áï îùéç àáé åéçéàì ðäøé òì áîä àçú
éðéá áï îùéç àáé åéçéàì ðäøé òì áîä àçú

éðéá áï îùéç.
éðéá áï îùéç.

ìà øåöéí ìðåç.
ìà øåöéí ìðåç.

ðúé ìåé åàáé.
ðúé ìåé åàáé.

òì äëúôéí.
òì äëúôéí.

öååú øãéå ÷åì áøîä.
öååú øãéå ÷åì áøîä.

ùàåì çéåï éðéá áï îùéç åàáé.
ùàåì çéåï éðéá áï îùéç åàáé.

ùãø äøãéå ãåãé ùååîðôìã.
ùãø äøãéå ãåãé ùååîðôìã.

àáé áï éùøàì åâã àìáæ
àáé áï éùøàì åâã àìáæ

àáé áï éùøàì åùâéá ëäï.
àáé áï éùøàì åùâéá ëäï.

àáé áï éùøàì åùîåàì áï òèø.
àáé áï éùøàì åùîåàì áï òèø.

àáéòã âéì.
àáéòã âéì.

àáùìåí àåçéåï åàáé áï éùøàì.
àáùìåí àåçéåï åàáé áï éùøàì.

âã àìáæ åéçéàì ðäøé.
âã àìáæ åéçéàì ðäøé.

äæîø éðéá áï îùéç.
äæîø éðéá áï îùéç.

äæîøéí çééí áø ðúðàì éùøàì ãåã áï éùé,åäîôé÷ éùøàì ëäï.
äæîøéí çééí áø ðúðàì éùøàì ãåã áï éùé,åäîôé÷ éùøàì ëäï.

äçáøéí îùîçéí åùîçéí
äçáøéí îùîçéí åùîçéí

äîòáã öé÷é æðúé ùòåîã îàçåøé äìäéè îçëä ìðñ.
äîòáã öé÷é æðúé ùòåîã îàçåøé äìäéè îçëä ìðñ.

äîôé÷ åäéçöï àáéàì ðçåí åéäåãä çé ñôø äàåîðéí.
äîôé÷ åäéçöï àáéàì ðçåí åéäåãä çé ñôø äàåîðéí.

ä÷ìéãï îåèé áï îùéç àç ùì,,,,,
ä÷ìéãï îåèé áï îùéç àç ùì,,,,,

äøá éäåùåò ìåé áøëú áøëä.
äøá éäåùåò ìåé áøëú áøëä.

äùòä 2 ìôðåú áå÷ø.
äùòä 2 ìôðåú áå÷ø.

òí çééí éùøàì.
òí çééí éùøàì.

éåàá ãéìéåï âã àìáæ.
éåàá ãéìéåï âã àìáæ.

éåí äåìãú
éåí äåìãú

éçéàì ðäøé åàáé áï éùøàì.jpg	éçéàì ðäøé åàáé áï éùøàì.
éçéàì ðäøé åàáé áï éùøàì.jpg éçéàì ðäøé åàáé áï éùøàì.(, ) (24 ) 050-818-2424:
: 1 - 2 - 3 -
58. 13-11-2013 23:16
*
57. 13-4-2011 17:39
*
56. 16-6-2010 18:43
*
55. 13-5-2010 19:45
*
.....!!!!!!
54. 23-3-2010 23:46
*
53 ????? ????
53. 22-3-2010 19:08
*
??????????????
52. 36 25-2-2010 23:25
*
1 !!!!
51. 44 19-2-2010 00:54
*
!!!
50. !!! 19-2-2010 00:44
*
. ... !! !!! :)
49. .....! 16-2-2010 18:38
*
..
. . .. .. !
48. 4-2-2010 10:21
*
000000
47. 14-1-2010 02:11
*
46. 7-1-2010 20:27
*
45. -31!! 2-1-2010 21:33
*
?
" !
44. ! 2-1-2010 21:28
* !
?

() .
.
?
43. ??? 23-12-2009 18:53
*
42: !!!!! ??? ??? .
42. 23-12-2009 12:13
* "
. facebook " : ...
41. . 21-12-2009 14:49
*
.. ???? ??? ???????
40. 20-12-2009 20:31
*
39. 20-12-2009 20:06
*
' ! !!! .... ...
: 1 - 2 - 3 -
 
:
:
:
:
24   -   

-
  : !
| " "
 
  : " "
| ' "
 
  ": - ""
| ' "
 
  : ' - ""
| ' "
 
  : - " "
| ' "
 
  :
| ' "
 
  : - , !
| " "
 
  :
| " "
 
  :
| ' "
 
  :
| ' "
 

| | |