24   -    ' ' ''
: 24

' ' ''

, , '' , , ' ' , '' , , ..

:   " 24"    ' ''
** ? **

" -
äîôâéðéí áùëåðú âàåìä
äîôâéðéí áùëåðú âàåìä
äôù÷ååéì ùäôéöå äôâéðéí
äôù÷ååéì ùäôéöå äôâéðéí
äôâéðéí áøçåá ùîâø - ìéã øùåú äùéãåø
äôâéðéí áøçåá ùîâø - ìéã øùåú äùéãåø


äîôâéðéí áçöø áéúå ùì ç
äîôâéðéí áçöø áéúå ùì ç"ë ôøåù

îúëåðï ìäòðé÷ ìäí ÷áìú ôðéí
îúëåðï ìäòðé÷ ìäí ÷áìú ôðéí
äîôâéðéí äú÷áìå áæøðå÷é îéí
äîôâéðéí äú÷áìå áæøðå÷é îéí


äøèéá àú äîôâéðéí òã ìùã òöîåúéäí
äøèéá àú äîôâéðéí òã ìùã òöîåúéäí


(, ) (24 ) 050-818-2424:
3. 30-6-2009 11:25
*
2. 25-6-2009 23:17
*
.
1. ?? 23-6-2009 09:18
*
 
:
:
:
:
24   -    ' ' ''

-
  -
| " "
 
  :
| " "
 
  : -
| " "
 
  : -
| ' "
 
  :
| ' "
 
  : -
| " "
 
  : 4 -
| ' "
 
  : -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : -
| ' "
 

| | |