24   -    '' ''
'' ''
:

'' ''

: " " , " " " " " .

:  - " 24"    ' "
** **

" " " " " " " .
 
" " .
" .
 
, " " – .
 
' - ', ' ' , . . . 
, . 
 
" " " . '' " .
 
, , ", . .
 
'' ' ' " .
 
" ", , .
 
' '' .
 
. '' , ' - ".
 
, , .

äøä''â øáé éò÷á àáåçöéøà òí äâø''î àáåçöéøà áñòåãú äîöååä
äøä''â øáé éò÷á àáåçöéøà òí äâø''î àáåçöéøà áñòåãú äîöååä

äàãîå''ø îîòìéõ ðåùà ãáøéí áîòîã
äàãîå''ø îîòìéõ ðåùà ãáøéí áîòîã

äàãîå''ø î÷àìéá
äàãîå''ø î÷àìéá

äàãîå''ø øáé éçéàì àáåçöéøà øáä ùì øîìä áúäìåëä
äàãîå''ø øáé éçéàì àáåçöéøà øáä ùì øîìä áúäìåëä

äâàåï øáé òåáãéä éåñó áëúéáú àåú áñ''ú
äâàåï øáé òåáãéä éåñó áëúéáú àåú áñ''ú

äâø''é ùééðéï øá äòéø àùãåã
äâø''é ùééðéï øá äòéø àùãåã

äâø''î àìéäå
äâø''î àìéäå

äâø''ò ÷ñèéàì øáä ùì èåìåæ áöøôú
äâø''ò ÷ñèéàì øáä ùì èåìåæ áöøôú

äâø''ù ëäï ø''é úåøä àåø
äâø''ù ëäï ø''é úåøä àåø

äøä''â øáé îàéø àáåçöéøà áàîéøú ãáøé úåøä ìôðé äñéåí
äøä''â øáé îàéø àáåçöéøà áàîéøú ãáøé úåøä ìôðé äñéåí

äøä''â øáé îàéø àáåçöéøà áúäìåëä
äøä''â øáé îàéø àáåçöéøà áúäìåëä

øàù äòéø àùãåã î÷áì àú áøëú äàãîå''ø îîòìéõ
øàù äòéø àùãåã î÷áì àú áøëú äàãîå''ø îîòìéõ

àçã äîùúúôéí î÷áì àú áøëú äâø''é àáåçöéøà
àçã äîùúúôéí î÷áì àú áøëú äâø''é àáåçöéøà


(, ) (24 ) 050-818-2424:
2. 2-12-2013 10:42
*
1. 15-6-2009 00:48
*
. - .
 
:
:
:
:
24   -    '' ''

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |