24     :

: "

:

", () . ".


:  - " 24"    " "
** **


-

: "

øàù äîèä äëììé, øà
øàù äîèä äëììé, øà"ì âáé àùëðæé

îéîéï: øàù àâó äîáöòéí, àìåó èì øåñå, îô÷ã ôé÷åã äöôåï, àìåó âãé àééæð÷åè, ÷öéï äøôåàä äøàùé, úà
îéîéï: øàù àâó äîáöòéí, àìåó èì øåñå, îô÷ã ôé÷åã äöôåï, àìåó âãé àééæð÷åè, ÷öéï äøôåàä äøàùé, úà"ì ã"ø ðçîï àù


ùåøä ÷ãîéú - îéîéï: îô÷ã ôé÷åã äîøëæ, àìåó âãé ùîðé, îô÷ã ôé÷åã äòåøó, àìåó éàéø âåìï, äøîèë
ùåøä ÷ãîéú - îéîéï: îô÷ã ôé÷åã äîøëæ, àìåó âãé ùîðé, îô÷ã ôé÷åã äòåøó, àìåó éàéø âåìï, äøîèë"ì, øà"ì âáé àùëðæé, îô÷ã äîëììåú, àìåó âøùåï äëäï

îéîéï: øàù àâó äîåãéòéï, àìåó òîåñ éãìéï, îô÷ã ôé÷åã äîøëæ, àìåó âãé ùîðé, îô÷ã çéì äéí, àìåó àìé îøåí, îô÷ã ôé÷åã äòåøó, àìåó éàéø âåìï
îéîéï: øàù àâó äîåãéòéï, àìåó òîåñ éãìéï, îô÷ã ôé÷åã äîøëæ, àìåó âãé ùîðé, îô÷ã çéì äéí, àìåó àìé îøåí, îô÷ã ôé÷åã äòåøó, àìåó éàéø âåìï

îô÷ã ôé÷åã äãøåí, äàìåó éåàá âìðè
îô÷ã ôé÷åã äãøåí, äàìåó éåàá âìðè(, ) (24 ) 050-818-2424:
1. 19-5-2009 13:10
* .
 
:
:
:
:
24     :

  : "
| " "
 
  : ' ' - ' '
| " "
 
  : " -
| ' "
 
  : " -
| ' "
 
  -
| " "
 
  1 -
| ' "
 
  : " ": " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : ' '
| " "
 

| | |