24   -    "
:

"

, , " , , , .

:   " 24"    ' "
** **

äàãîå
äàãîå"ø îàùìâ îðéç úôéìéï ìðëã

äàãîå
äàãîå"ø îáåìçåá ááø äîöååä

äàãîå
äàãîå"øéí îàùìâ

äâø
äâø"ñ ôøð÷ì øàá"ã éáðéàì ðåùà ãáøéí áùîçä

çúï áø äîöååä àåîø àú äãøùä
çúï áø äîöååä àåîø àú äãøùä

ôéðñ÷ ÷øìéï ááø äîöååä
ôéðñ÷ ÷øìéï ááø äîöååä
(, ) (24 ) 050-818-2424:
 
:
:
:
:
24   -    "

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |