24   -    " -
: | :

" -

' " " . , - ' ', . ' ' "

:   " 24"    " "
** **

äéëì áéä''ë áøñìá áùòú îòîã äñéåí
äéëì áéä''ë áøñìá áùòú îòîã äñéåí

äéëì áéä''ë áøñìá áùòú îòîã ñéåí äòîåã äéåîé áìé÷åèé îåäø''ï
äéëì áéä''ë áøñìá áùòú îòîã ñéåí äòîåã äéåîé áìé÷åèé îåäø''ï

	äøä''ç ø' ðúï ìéáøîðèù áîùà ÷åãù
äøä''ç ø' ðúï ìéáøîðèù áîùà ÷åãù

äøä''ç ø' ùøâà ìåé åø' äòøùì ëäï áùéøä
äøä''ç ø' ùøâà ìåé åø' äòøùì ëäï áùéøä

çì÷ îúæîåøú 'ðùîú äëìééæîø' áðéâåðéí
çì÷ îúæîåøú 'ðùîú äëìééæîø' áðéâåðéí

éå''ø àâåãú äëìééæîøéí îðâï áîòîã
éå''ø àâåãú äëìééæîøéí îðâï áîòîã

éå''ø àâåãú äëìééæîøéí îðâï á÷ìøéðè áîòîã áäéëì áéú äëðñú.
éå''ø àâåãú äëìééæîøéí îðâï á÷ìøéðè áîòîã áäéëì áéú äëðñú.

ùåìçï äëáåã - áéï äéåùáéí äøä''ç ø' áðéîéï ÷ðôìîàëø, ø' ðçîï áøâùèééï, äøä''ç ø' îùä ÷øîø, äøä''ç ø' ðçîï øåæðèàì. ðåàí - äøä''ç ø' àáøäí éøáìåí.
ùåìçï äëáåã - áéï äéåùáéí äøä''ç ø' áðéîéï ÷ðôìîàëø, ø' ðçîï áøâùèééï, äøä''ç ø' îùä ÷øîø, äøä''ç ø' ðçîï øåæðèàì. ðåàí - äøä''ç ø' àáøäí éøáìåí.

úæîåøú 'ðùîú äëìééæîø' áðéâåðéí
úæîåøú 'ðùîú äëìééæîø' áðéâåðéí


029950000 ;  (, ) (24 ) 050-818-2424:
1. 21-4-2009 23:00
*


 
:
:
:
:
24   -    " -

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |