24   -   : -
: 24

: -

, , , : , " - , , " 24" , .

:   " 24"    " "
** **

äëðéñä ìëôø
äëðéñä ìëôø


äëåçåú áëðéñä ìëôø
äëåçåú áëðéñä ìëôø
çééìéí îúëåððéí ìàáèç àú ääîåðéí
çééìéí îúëåððéí ìàáèç àú ääîåðéí

äöòãä äøâìéú ì÷áøå ä÷ãåù áìéååé öä
äöòãä äøâìéú ì÷áøå ä÷ãåù áìéååé öä"ì


äøá áöìàì ðäøé ùìéè
äøá áöìàì ðäøé ùìéè"àáøåê îøæì
áøåê îøæì

äøá éò÷á éåñó ùìéè
äøá éò÷á éåñó ùìéè"à
äøá ùîåàì òåáãéä
äøá ùîåàì òåáãéä
äøá éò÷á éåñó, åôòéì äéîéï áøåê îøæì
äøá éò÷á éåñó, åôòéì äéîéï áøåê îøæì

äøá áøìá ùìéè
äøá áøìá ùìéè"à - øá äééùåá òîðåàìäøá éåñó ìåéôø
äøá éåñó ìåéôø


äøá éöç÷ áøðã ùìéè
äøá éöç÷ áøðã ùìéè"à
(, ) (24 ) 050-818-2424:
4. 17-4-2012 12:20
* "
!!!
3. ! 20-4-2009 18:16
*
2. 20-4-2009 15:40
*
!
1. . 20-4-2009 13:14
*
 
:
:
:
:
24   -   : -

-
  : -
| ' "
 
  : " " -
| " "
 
  ' : -
| ' "
 
  : '' ''
| " "
 
  : ' ' " "
| ' "
 
  -
| ' "
 
  -
| " "
 
  " -
| " "
 
  : -
| " "
 
  : "
| " "
 

| | |